Nivelrikon Käypä hoito -suositus

Hallituksen puheenjohtaja Hannele JagadeesanNoin 40 % nivelrikkopotilaista menee lääkäriin kipujen vuoksi. Tämä tarkoittaa, että keskimäärin terveyskeskuslääkärin vastaanotolla käy päivittäin ainakin yksi nivelrikkopotilas, jos miljoonasta nivelrikkoisesta kolmasosa tarvitsee kipulääkehoitoa ja lääkärissä käyntiä. Suomessa on toistaiseksi ollut käytössä Euroopassa käytetyt EULAR:n (The European League Against Rheumatism) käypähoitosuositukset. Polviartroosin (nivelrikon) hoitosuositus annettiin vuonna 2000 ja jatkosuositus vuonna 2004. Lonkkanivelen hoitosuositus on annettu vuonna 2004.

Suomalainen Käypä hoito -suositus on luonnosvaiheessa ja lausuntokierroksella. Se koskee polvi- ja lonkkanivelrikon hoitoa. Sitä ovat laatimassa Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin ja Suomen Ortopediyhdistyksen asettama työryhmä puheenjohtajan dosentti Jari Arokosken johdolla. Yksitoistahenkiseen työryhmään kuuluu fysiatreja, ortopedejä, farmakologeja ja yksi fysioterapeuttikin. Työryhmän jäsenet ovat eri puolilta Suomea niin yksityiseltä kuin julkiselta puolelta. Työn tarkoituksena on yhtenäistää diagnostiset kriteerit, hoitokäytännöt ja parantaa potilaan toimintakykyä ja vähentää kipuja. Käsittelen tässä kirjoituksessa vain luonnoksen konservatiivisen hoidon osuutta. Ensi vuonna hoitosuosituksen valmistuttua lehti palaa asiaan myös leikkaushoidon osalta.

Käypä Hoito-suosituksen luonnos toteaa, että perimmäistä nivelrikon syytä ei vielä tiedetä, ja että nivelrikkoon ei ole parantavaa ja sairauden etenemistä estävää hoitoa. Ensisijaisena hoitona nivelrikkoon suositellaan liikuntaa jaettuna lihaksen voimaa lisääviin, yleiskuntoa parantaviin ja nivelten liikkuvuutta parantaviin sekä venytysharjoitteluun. Tutkimusten mukaan ohjattu liikuntaharjoittelu mahdollisesti vähentää kipua ja parantaa toimintakykyä lonkkanivelrikossa ja polvinivelrikossa sekä parantaa elämänlaatua. Polven nivelrikossa vahvistetaan erityisesti reiden etuosan lihaksia. ja siitä on hyötyä lievässä ja keskivaikeassa polven nivelrikossa. Harjoitusten on kestettävä vähintään 8 viikkoa. Näyttö liikuntaharjoittelun pitkäaikaisvaikutuksesta puuttuu, mutta luonnossuosituksessa suositellaan kävelyä, pyöräilyä, vesiliikuntaa ja hiihtoa useana kertana viikossa vähintään puoli tuntia kerrallaan ja kehotetaan välttämään iskukuormitustyyppistä liikuntaa. 10-30sekunnin venytysharjoituksia kivuttomalla liikeradalla suositellaan 3-4 kertaa päivässä ja ainakin 2-3 päivänä viikossa.

Fysioterapeutin antama mobilisaatio- ja manipulaatiohoito lonkkanivelelle voi lieventää nivelkipuja ja parantaa toimintakykyä lonkan nivelrikossa. Mobilisaatio- eli liikehoito suoritetaan hitaalla passiivisella liikkeellä, jolla parannetaan nivelen liikettä. Manipulaatiossa nivelpintoihin kohdistuu nopea pienelle liikealueelle suuntautuva voima, jonka tavoitteena on liikkuvuuden parantuminen ja kivun lievittäminen.

Suositusluonnoksessa ensisijaiseksi lääkehoidoksi katsotaan kipulääkitys, joka parantaa toimintakykyä (parasetamoli-valmisteet). Sillä ei ole kivunlievityksen lisäksi tulehdusta vähentävää vaikutusta. Jos parasetamolin teho ei riitä (maksimiannoksella 3g/vrk), niin potilaalle määrätään tulehduskipulääkkeitä. Tällöin täytyy huomioida tulehduskipulääkkeiden haittavaikutusriski potilaskohtaisesti. Tulehduskipulääkkeiden tehoa ja annosta voidaan mahdollisesti lisätä yhdistämällä parasetamoli ja tulehduskipulääke. Mikäli tämä lääkitys ei ole riittävä tai niitä ei voida sivuvaikutusten vuoksi käyttää, kipua voidaan lievittää opiaateilla, keskushermoston kautta vaikuttavilla kipulääkkeillä, kuten tramadoli ja kodeiini.

Olkaamme ylpeitä itsestämme, kun olemme saaneet pystytetyksi ja ennen kaikkea vakiinnutetuksi yhteiskunnallisesti näinkin merkitsevän yhdistyksen ja toiminnon. Puhaltamalla jatkossakin yhteen hiileen ja auttamalla toinen toistamme tässä omaa sekä muiden hyvinvointia edistävässä toiminnassa, saamme viestimme tehokkaimmin perille ja apumme mahdollisimman monen ulottuville.

Lievässä nivelrikossa voi apua olla myös paikallisesti iholle levitettävästä voiteesta tai geelistä tarvittaessa muun hoidon kanssa.

Kortisonipistoksilla polviniveleen voidaan hoitaa nivelrikon pahenemisvaiheita. Pistoksesta saatava apu kestää noin 2-3 viikkoa ja sillä on voimakas tulehdusta lievittävä vaikutus. Tutkimusten mukaan kortisonipistoksilla ei näytä kuitenkaan olevan vaikutusta nivelrikon etenemiseen 2 vuoden seuranta-aikana.

Polvinivelrikon hoidossa kehotetaan kokeilemaan hyaluronaattipistoksia (Hyalgan, Artzal), vaikka vaikutusmekanismia ei tiedetä. Se näyttää kuitenkin vähentävän kipua ja lisäävän toimintakykyä. Vaikutus saattaa alkaa hitaammin kuin kortisonipistoksella, mutta on pitempivaikutteisempi. Luotettava näyttö kuitenkin puuttuu. Eri hyaluronaattivalmisteilla vaikutus ja kesto saattaa olla erilainen. Omien kokemusteni ja jäseniltä saamani hyvän palautteen vuoksi suosittelisin minäkin kokeilemaan 3-5 pistoksen sarjaa viikon välein polveen. Julkisessa terveydenhuollossa antajan kuuluu maksaa nivelpistoksessa käytettävä aine.

Hoitosuositusluonnoksessa glukosamiinista (esim. Arthryl, Glucadol, G-Lenk jne. suun kautta otettavat valmisteet.) todetaan, että sen tehosta on ristiriitaista tutkimuksia ja sen vaikutusmekanismia ei tunneta. Joissain tutkimuksissa sen on todettu olevan lumelääkettä tehokkaampi, mutta vuonna 2005 tehdyn meta-analyysin mukaan se ei eroa lumelääkkeestä, jos siihen sisällytetään vain tasokkaat tutkimukset. Glukosamiinin tehosta verrattuna tulehduskipulääkkeisiin ja sen nivelrikon etenemiseen liittyvästä vaikutuksesta ei ole riittävää näyttöä suositusluonnoksen mukaan. Kuulemieni käyttäjäkokemusten mukaan monet ovat saaneet glukosamiinivalmisteista hyötyä ja voineet lopettaa tai vähentää kipulääkkeitä. Sama kokemus on myös monilla hoitavilla lääkäreillä., jotka puhuvat valmisteen puolesta pitkinä kuureina. Osa on sitä mieltä, että se soveltuu myös vaikean tai keskivaikeankin nivelrikon hoitoon. Ikävä kyllä korviini on kantautunut huhuja, että Kela pyrkisi saamaan pois peruskorvattavuutensa tältä lääkkeeltä. Monissa maissa glukosamiinia ei ole katsottu lääkkeeksi vaan sitä on myyty ravintovalmisteena. Suomessakin on luontaistuotteissa glukosamiinia tarjolla.

EULAR:n hoitosuosituksen sisältyy myös toteamus, että C- ja D-vitamiinien käytöstä on hyötyä nivelrikkoisille. Suomalaisessa luonnoksessa tästä ei ole mainintaa. Tutkimuksissa on todettu, että C-vitamiinin vähäinen saanti on yhteydessä nivelrikkoon, ja että nivelrikko etenee nopeammin, jos D-vitamiinin saanti on vähäistä.

Hannele Jagadeesan

puheenjohtaja

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Yhdistyksen sisäiset sivut