Käypä hoito -suositus yleisimmästä nivelsairaudesta

Nivelrikon hoidon tavoitteena kivun hallinta ja toimintakyvyn ylläpito ja parantaminen


Nivelrikko on maailman yleisin nivelsairaus, joka edetessään aiheuttaa kovia kipuja ja usein toimintakyvyn merkittävän laskun. Nivelrikon perimmäistä syytä ei tunneta. Nivelmuutokset etenevät yleensä hitaasti vuosien kuluessa eikä vaurioitunut rustokudos uusiudu ennalleen.

Nivelrikko eli artroosi on maailman yleisin nivelsairaus. Nivelrikon esiintyvyys lisääntyy ikääntyessä. Terveys 2000 -tutkimuksen mukaan 7 %:lla 30 vuotta täyttäneistä suomalaisista on polven nivelrikko. Yli 75-vuotiaista naisista jo 32 % ja miehistä 16 % kärsii polven nivelrikosta. Lonkan nivelrikko on 5 %:lla 30 vuotta täyttäneistä ja joka viidennellä yli 75-vuotiaalla. Osa heistä kärsii kovista nivelkivuista ja vaiva rajoittaa pahoin heidän toimintakykyään ja liikkumistaan.

Polvi- ja lonkkanivelrikon tärkeimmät vaaratekijät ovat ylipaino, nivelvammat ja raskas fyysinen työ. Nivelrikko on koko nivelen sairaus, jonka perimmäistä syytä ei tiedetä. Sairaudelle on tyypillistä rustopinnan rikkoutuminen ja nivelruston häviäminen nivelpinnoilta, mikä ilmenee röntgenkuvassa nivelraon kaventumisena. Nivelrikko kehittyy yleensä hitaasti vuosien kuluessa jolloin niveltä liikuttavan lihaksiston voima heikentyy ja nivelen liikkuvuus pienenee. Nivelrikon oireita ovat jomottava kipu, joka pahenee liikkuessa ja lievittyy levossa. Nivelet ovat aamuisin jäykkiä ja liikkeelle lähteminen on hankalaa esimerkiksi pitkän istumisen jälkeen. Kävely vaikeutuu.

Nivelrikosta kärsivien asianmukaisella hoidolla voidaan vähentää huomattavasti sairauden aiheuttamia oireita. Hoidon tavoitteena on kivun hallinta ja lieventäminen sekä toimintakyvyn ylläpito ja parantaminen. Liike- ja liikuntaharjoittelu sekä kivun hoito muodostavat nivelrikon hoidon perustan. Ylipainoisen on tärkeää pudottaa painoaan - jo maltillisesta 5-10 %:n painonpudotuksesta on terveydellistä hyötyä.

Liike- ja liikuntaharjoittelusta hyötyä

Ohjattu liike- ja liikuntaharjoittelu sekä kotiharjoittelu vähentävät kipua ja parantavat toimintakykyä ja elämänlaatua polven nivelrikkoa potevilla. Säännöllinen ja jatkuva liikuntaharjoittelu on nivelrikosta kärsivälle tärkeää, koska sairauden seurauksena lihasvoima heikkenee ja nivel jäykistyy ja yleiskunto laskee. Säännöllinen harjoittelu lievittää kipua ja auttaa tärkeässä painonhallinnassa. Yleiskuntoa harjoitettaessa sopivia lajeja ovat kävely, pyöräily, vesiliikunta ja hiihto. Sopivan harjoittelun määrä on noin puoli tuntia kerrallaan, 3-5 kertaa viikossa. Kipua ja niveloireita lisäävää toistuvaa iskutyyppistä liikuntaa tulee välttää. Lisäksi tarvitaan nivelten liikkuvuusharjoittelua, lihasvenyttelyä ja lihasvoimaharjoituksia. Harjoitusohjeet löytyvät suosituksen potilasversiosta.

Lääkehoito lievittää oireita

Nivelrikon lääkehoidon tavoitteena on lievittää kipua ja parantaa toimintakykyä. Ensisijainen kipulääke on parasetamoli, joka aiheuttaa vähemmän ruoansulatuskanavan haittoja kuin tavalliset tulehduskipulääkkeet. Jos parasetamolin teho ei riitä, siirrytään tulehduskipulääkkeisiin. Tulehduskipulääkkeillä voi olla haittavaikutuksia ja niiden riski tulee arvioida potilaskohtaisesti. Polven kipuoireiden hoidossa voidaan käyttää myös paikallisesti käytettäviä iholle siveltäviä tulehduskipulääkevoiteita. Ellei parasetamolilla ja tulehduskipulääkkeillä saada riittävää tehoa nivelrikkokipuun tai niitä ei haittavaikutusten vuoksi ole mahdollista käyttää, nivelrikkokipua voidaan hoitaa opioideilla. Osa potilaista saa apua niveleen pistettävistä hyaluronaattivalmisteista. Polven nivelrikon pahenemisvaiheita voidaan hoitaa niveleen injisoidulla kortisonilla. Suun kautta otettavista glukosamiinivalmisteista voi olla apua, mutta tutkimustulokset niiden tehosta ovat ristiriitaisia.

Osa potilaista tarvitsee kirurgiaa ja jopa tekonivelen

Mikäli oireiden lievitys liike- ja liikuntahoidolla ja lääkityksellä ei auta potilasta, saatetaan tarvita kirurgisia hoitomenetelmiä. Näistä tärkeimmät ovat nivelen "puhdistaminen" tähystyskirurgian avulla, asennonkorjausleikkaus nivelen kuormitusolosuhteiden parantamiseksi sekä tekonivelkirurgia. Kahden ensiksi mainitun suotuisa vaikutus voi jäädä lyhytaikaiseksi eikä toimenpide paranna itse perussairautta.  Kliinisen kokemuksen ja seurantatutkimusten perusteella on ilmeistä, että tekonivelleikkaus vähentää kipua sekä parantaa potilaiden toimintakykyä ja elämänlaatua parhaiten. Tekonivelleikkaus tehdään, jos nivelrikkokipu ei ole muutoin hallittavissa tai potilaalla on olennaisesti toimintakykyyn vaikuttava liikevajaus tai virheasento.

Polvi- ja lonkkanivelrikko aiheuttaa suuria kustannuksia yhteiskunnalle: pelkästään sairauspäivärahoina maksetaan yli 25 miljoonaa euroa vuodessa, eikä kirurginen hoitokaan ole varsin halpaa. Nivelrikon vuoksi päädytään usein myös työkyvyttömyyseläkkeelle.  Väestön vanhenemisen takia polvi- ja lonkkanivelrikosta johtuva hoidon tarve on lisääntymässä, siksi hoitokäytäntöjä tulee tehostaa ja sairauden ehkäisemiseen panostaa.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Ortopediyhdistys ry:n asettama työryhmä on laatinut Käypä hoito -suosituksen Polvi- ja lonkkanivelrikon hoidosta. Suositus julkaistiin Aikakauskirja Duodecimin numerossa 5/2007. Käypä hoito -suositus potilasversioineen on luettavissa myös Internetissä, osoitteessa www.kaypahoito.fi. Sivulta löytyvät myös yli 70 muuta tähän saakka valmistunutta Käypä hoito -suositusta.

       sekä muut suositustyöryhmän jäsenet:

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Yhdistyksen sisäiset sivut