Säännöt


Nämä säännöt hyväksyi yhdistyksen syyskokous 15.11.2008.

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen Nivelyhdistys ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on nivelongelmaisten ihmisten sosiaaliturvan, hoidon, kuntoutuksen, muiden palveluiden ja elinolojen edistäminen ja kehittäminen sekä tiedon jakaminen näistä aiheista.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa edunvalvonta-, tiedotus- ja tukihenkilötoimintaa yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten, organisaatioiden ja päättäjien kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi jäsenmaksujen lisäksi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistys voi myös harjoittaa toimintaan liittyvää kustannustoimintaa sekä järjestää koulutuksia ja kursseja.

3. Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö ja paikallinen tai alueellinen rekisteröity yhdistys, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Kannatusjäseneksi, jolla ei kuitenkaan ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa, voidaan hyväksyä henkilö, rekisteröity yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea ja edistää yhdistyksen toimintaa.

Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä kutsua erittäin ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen ovat äänioikeutettuja ja vapautettuja jäsenmaksusta.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Eroavan tai erotetun jäsenen on suoritettava erääntyneet jäsenmaksunsa.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille.

6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään neljä (4) ja korkeintaan kahdeksan (8) muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä.

Hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi.

Hallituksen puheenjohtaja valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Hallituksen muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan siten, että heistä vuosittain erovuorossa on puolet, aluksi arvan mukaan. Erovuoroisuus ei ole este uudelleen valinnalle. Hallituksen jäsenen on oltava myös yhdistyksen jäsen toimikautensa aikana. Jos hallituksen jäsen eroaa tai erotetaan, hänen tilalleen voidaan valita jäljellä olevaksi ajaksi yhdistyksen kokouksessa uusi jäsen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muita toimihenkilöitä. Myös he voivat olla pyydettäessä mukana hallituksen kokouksessa ilman äänioikeutta. Hallitus voi myös asettaa avukseen toimikuntia tai työryhmiä, joille se tarvittaessa vahvistaa toimintaohjeet.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Myös sähköinen etäosallistuminen on mahdollista hallituksen kokouksiin.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja kaksi yhdessä. Hallitus voi määrätä toiminnanjohtajan tai muun toimihenkilön kirjoittamaan yksinään yhdistyksen nimen.

8. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-toukokuussa ja syyskokous syys-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella ja kunniajäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille menevässä julkaisussa tai kirjeitse tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.

11. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 6. vahvistetaan hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot
 7. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut hallituksen erovuoroiset jäsenet
 8. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat, joista ainakin yhden varsinaisen ja hänen varamiehensä tulee olla KHT- tai HTM-tilintarkastaja
 9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat näiden sääntöjen 2. pykälässä mainittuun tarkoitukseen.

Löydät meidät myös täältä

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry
Kaikki oikeudet pidätetään.

Yhdistyksen sisäiset sivut