Uutiset

2019, 04.01.2019 | nivelet

UEF väitös 11.1. Potilaat mukaan kehittämään potilasturvallisuutta

Potilaat raportoivat erityyppisiä ja vakavuudeltaan erilaisia vaaratilanteita, joita he olivat kokeneet hoitonsa aikana. Yleisimmin nämä liittyivät tiedonkulkuun ja lääkehoitoon. Potilaat myös ehdottivat käytännöllisiä ja systeemilähtöisiä ratkaisuja vaaratilanteiden toistumisen estämiseksi, mutta vain harvat niistä johtivat kehittämistoimenpiteisiin organisaatioissa, ilmenee terveystieteiden maisteri Merja Sahlströmin tuoreesta väitöstutkimuksesta.

Potilasturvallisuus on ollut vuosituhannen vaihteesta lähtien maailmanlaajuisesti huomion kohteena vaaratapahtumien yleisyyden takia. Potilasturvallisuuden kehittäminen on ollut suurimmaksi osaksi terveydenhuollon ammattilaisten tuottaman tiedon varassa. Vasta viime vuosina potilaan näkökulmaa on alettu huomioida potilasturvallisuuden kehittämisessä, vaikkakin se on ollut esillä pidempään erilaisissa laeissa ja strategioissa sekä kansainvälisesti että myös Suomessa. Potilaat voivat tarjota ammattilaisten tarjoaman tiedon rinnalle ainutlaatuisen näkökulman, sillä he ovat ainoita, jotka kulkevat koko hoitopolun läpi.

Potilaat tarvitsevat tukea ja rohkaisua osallistuakseen turvallisuuden edistämiseen

Sahlström tutki väitöskirjassaan suomalaisten potilaiden sekä potilasturvallisuusasiantuntijoiden näkemyksiä potilasturvallisuudesta sekä potilaiden osallistumisesta sen edistämiseen neljän osatutkimuksen avulla. Tulosten mukaan potilaat tunsivat olonsa turvalliseksi hoidossa ollessaan ja suurin osa heistä arvioi potilasturvallisuuden tason erittäin hyväksi tai erinomaiseksi. Potilasturvallisuusasiantuntijat olivat sen sijaan kriittisempiä ja arvioivat potilasturvallisuuden olevan pääosin hyväksyttävällä tasolla. Potilaiden osallistuminen turvallisuuden edistämiseen vaihteli organisaatioittain. Selittävinä tekijöinä potilaan paremmalle osallistumiselle olivat potilaiden positiiviset kokemukset lääkehoidon turvallisuudesta, henkilökunnan rohkaisusta ja tiedon antamisesta ymmärrettävällä ja oikea-aikaisella tavalla sekä omasta kyvystään tunnistaa vaaratapahtumia. Tutkimuksesta ilmeni, että potilasturvallisuuden asiantuntijat pitivät potilaiden roolia erittäin tärkeänä turvallisuuden edistämisessä, mutta totesivat, ettei se ole saavuttanut nykyisten lakien ja strategioiden vaatimaa tasoa. Potilaat raportoivat, etteivät he saa riittävästi tukea ja rohkaisua hoitavalta henkilökunnalta osallistuakseen turvallisen hoidon edistämiseen ollessaan sairaalassa.

Tarvitaan kulttuurimuutosta

Sahlströmin mukaan potilaan osallistumisen edistäminen edellyttää sellaisen ympäristön luomista, jossa potilaan osallistuminen mahdollistuu ja jossa sitä arvostetaan ja tuetaan. – Tarvitaan avointa kulttuuria, jossa potilas nähdään yhtenä turvallisen ja laadukkaan hoidon edistäjänä. Tämän lisäksi tarvitaan potilasturvallisuusosaamista ja sen johtamista. Tarve on myös yhdenmukaisille valtakunnallisille potilasturvallisuusmittareille, joiden avulla myös potilaat voivat vertailla ja arvioida hoidon turvallisuutta ja laatua, Sahlström toteaa.

Terveystieteiden maisteri Merja Sahlströmin väitöskirja Patient Participation in Promoting Patient Safety – Finnish Patients´ and Patient Safety Experts´ views tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Marja Kaunonen Tampereen yliopistosta ja väitöstilaisuuden valvojana professori Hannele Turunen Itä-Suomen yliopistosta.

Merja Sahlström on syntynyt Iisalmessa vuonna 1974 ja kirjoittanut ylioppilaaksi Iisalmen Lukiosta vuonna 1993. Sairaanhoitajaksi hän on valmistunut vuonna 1997 ja suorittanut terveystieteiden maisterin tutkinnon Itä-Suomen yliopistossa vuonna 2011. Nykyään hän toimii Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä kehittämistehtävissä.

Väitös hoitotieteen alalta

Väittelijä: TtM Merja Sahlström

Aika ja paikka: 11.1.2019 klo 12 Mediteknia, Auditorio MD100, Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus

Itä-Suomen yliopisto

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry.
Kaikki oikeudet pidätetään.