Uutiset

2018, 02.10.2018 | niveladmin

UEF väitös 12.10. Tekonivelpotilaiden hoitojaksoja voidaan lyhentää

Väitös ortopedian alalta

Väittelijä: LL Konsta Pamilo

Aika ja paikka:12.10.2018 klo 12, Vanha juhlasali, S212, Jyväskylän yliopisto

Leikkaushoitojaksojen pituutta voidaan lyhentää sekä keskittämällä tekonivelleikkauksia suuremman leikkausmäärän sairaaloihin että ottamalla käyttöön nopean toipumisen malli, osoittaa lääketieteen lisensiaatti Konsta Pamilon väitöstutkimus.

Väitöskirja pohjautuu THL:n ylläpitämään PERFECT-tietokantaan. Tietokannasta löytyvät muun muassa Suomessa tehdyt lonkan ja polven tekonivelleikkaukset sekä leikkauksiin oleellisesti liittyvät tiedot hoitoilmoitus-, kuolinsyy ja-, endoproteesirekistereistä sekä resepti- ja erityiskorvausoikeuksien tiedostoista. Lain mukaan jokaisesta tekonivelleikkauksesta tulee laittaa ilmoitus rekisteriin.

Pamilon väitöstutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millä tavoin eri sairaaloissa vuosina 1998–2010 tehtyjen tekonivelleikkausten määrä vaikutti leikkausten tuloksiin eli millainen vaikutus leikkausmäärillä oli hoitojaksojen pituuteen, leikkauksen jälkeisiin uusintakäynteihin ja, uusintaleikkauksiin sekä ja kuolleisuuteen. Lisäksi tutkittiin, sitä miten suuri osa polven tekonivelleikatuista potilaista oli sairaalasta lähtiessään siinä kunnossa, että heidät voitiin kotiuttaa suoraan kotiin eikä terveyskeskukseen.

Väitöstutkimuksessa selviteltiin myös, millä tavoin uusi Keski-Suomen keskussairaalassa ensimmäisenä Suomessa käyttöönotettu fast track- eli nopean toipumisen malli vaikutti tekonivelleikkauksien tuloksiin. Fast track on näyttöön perustuva tapa yhdenmukaistaa tekonivelpotilaan hoitoprosessi. Lyhyt sairaalassaoloaika ei ole sen päämäärä, mutta se voi olla hyvän näyttöön perustuvan hoidon tulos. Uudessa toimintamallissa ideana on se, että tekonivelpotilaan hoitaminen siten, että hän esimerkiksi. pystyy nousemaan ylös viimeistään 6 kuuden tunnin päästä leikkauksesta. Tällä nopealla liikkeelle lähdöllä uskotaan olevan useita edullisia vaikutuksia toipumisen kannalta.

Rekisteristä määritettiin myös, miten nopean toipumisen ohjelman käyttöönotto vaikutti leikkaushoitojaksojen kestoon, leikattujen potilaiden sairaalassaoloaikoihin, suunnittelemattomiin uusintakäynteihin sairaalan osastolla, uusintaleikkauksiin sekä kuolleisuuteen. Väitöstutkimuksen fast track -mallilla leikatut potilaat olivat vuosilta 2012–2013.

Tutkimuksen tulokset

LL Konsta Pamilon väitöstutkimuksen tulokset osoittavat, että niin leikkaushoitojaksojen kuin kokonaishoitojaksojenkin pituutta voidaan lyhentää keskittämällä tekonivelleikkauksia sellaisiin sairaaloihin, joissa niitä tehdään paljon, sekä ottamalla käyttöön tekonivelleikkauksiin soveltuva nopean toipumisen malli. Potilaan riski joutua uudestaan sairaalaan 42 vuorokauden kuluessa tekonivelleikkauksesta on pienempi niissä sairaaloissa, joissa tekonivelleikkauksia tehdään erittäin paljon, verrattuna sairaaloihin, joissa näitä leikkauksia tehdään vähän.

Lonkan tekonivelleikkauksissa nopean toipumisen mallin käyttöönottoon liittyi aluksi ongelmia, minkä takia potilaiden riski suunnittelemattomiin uusintakäynteihin sairaalan osastolla kasvoi muutoksen alkuvaiheessa.Polven tekonivelkirurgiassa tilanne oli toinen: nopean toipumisen mallin käyttöönotto ei lisännyt komplikaatioita eikä uusintaleikkauksia.

Nopean toipumisen mallilla yhdenmukaisempaa hoitoa

Lonkan ja polven nivelrikon tärkein oire on kipu ja ensisijaisena hoitona ovat ei-leikkaukselliset menetelmät, kuten terapeuttinen harjoittelu ja liikunta, fysikaalinen terapia, polvi- ja kenkätuet, apuvälineet ja lääkehoidot. Tekonivelleikkaukseen päädytään, kun muut hoitomuodot eivät enää riitä esimerkiksi pitämään kipua poissa. Tekonivelkirurgian tarpeen on arvioitu kasvavan tuntuvasti tulevaisuudessa. Leikkaushoidon tarpeen lisääntyminen aiheuttaa merkittävän pulman terveydenhuoltojärjestelmälle. Se lisää erikoissairaanhoidon kustannuksia, ellei tekonivelleikkauksia voida tuottaa nykyistä halvemmalla, tehokkaammin ja pienemmällä uusintaleikkausriskillä.

Suomessa tehtiin vuonna 2016 yli 23 000 lonkan ja polven tekonivelleikkausta. Leikkausten tulokset vaihtelevat sairaaloittain, kuten myös sairaaloiden leikkausmäärät ja prosessit. Nopean toipumisen malli on näyttöön perustuva tapa yhdenmukaistaa tekonivelpotilaan hoitoprosessi. Lyhyt sairaalassaoloaika ei ole sen päämäärä, mutta se voi olla hyvän näyttöön perustuvan hoidon tulos.

Lääketieteen lisensiaatti Konsta Pamilon väitöskirja Effect of hospital volume and process optimization on outcome after hip and knee arthroplasty tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Väitöästilaisuus pidetään Jyväskylässä. Vastaväittäjänä toimii dosentti Jorma Pajamäki ja väitöstilaisuuden valvojana professori Juha Paloneva.

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Yhdistyksen sisäiset sivut