Uutiset

2013, 25.01.2013 | niveltieto

Interventio vähensi huonosti liikkuvien osuutta yli 75-vuotiaista

Liikuntarajoitteisten osuus 75 vuotta täyttäneistä väheni Kuopiossa toteutetussa kolmivuotisessa tutkimuksessa, jossa osallistujille toteutettiin terveysinterventioita yksilöllisen tarpeen mukaan ja jokaiselle laadittiin henkilökohtainen liikuntaohjelma. Vertailuryhmässä liikuntarajoitteisten osuus puolestaan kasvoi. Suomen Geriatrit ry palkitsi tutkimukseen perustuvan artikkelin vuoden geriatrisena julkaisuna. Palkinto jaettiin 24. tammikuuta Geriatripäivillä Turussa.

Ikääntyessä liikuntarajoitteiden riski kasvaa. Liikuntakyvyn heikkous lisää kotiin saatavien palvelujen ja pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoivan tarvetta. Kuopiossa toteutettu laaja-alainen, moniammatillinen geriatrinen interventiotutkimus osoitti, että oikeilla toimenpiteillä huonosti liikkuvien osuutta voidaan vähentää.
Tutkimukseen osallistui tuhat vähintään 75 vuotta täyttänyttä henkilöä, jotka satunnaistettiin interventio- ja vertailuryhmään. Interventioryhmään kuuluvat haastateltiin, heidän toimintakykynsä testattiin, ravitsemustila selvitettiin, suun terveys tarkastettiin ja lääkäri teki kliinisen tutkimuksen. Jos joillakin näistä osa-alueista ilmeni tarvetta parantaa tilannetta, toimenpiteet suunniteltiin yksilöllisesti. Jokaiselle laadittiin lisäksi henkilökohtainen liikuntaohjelma ja kaikille tarjottiin mahdollisuutta kuntosalilla tapahtuvaan tasapaino- ja lihasvoimaharjoitteluun.
Tutkimukseen osallistuneiden ikä oli keskimäärin yli 80 vuotta. Vuosina 2004–2007 toteutetun tutkimuksen alussa liikuntakyky oli heikko interventioryhmässä 16 prosentilla ja vertailuryhmässä 19 prosentilla. Tutkimuksen aikana liikuntarajoitteisten osuus pieneni interventioryhmässä ja kasvoi vertailuryhmässä. Intervention päätyttyä liikuntakyky oli huono vain noin joka kymmenennellä (12 %) interventioryhmästä, mutta lähes joka neljännellä (23 %) vertailuryhmästä. Tulokset olivat samanlaisia vielä vuoden kuluttua interventiosta. Erot olivat tilastollisesti erittäin merkitseviä intervention aikana ja vielä sen jälkeen.
Yhden henkilön liikuntakyvyn säilyttäminen hyvänä tai palauttaminen hyväksi edellytti intervention toteuttamista keskimäärin kahdelletoista henkilölle. Erityisen paljon interventiosta hyötyivät ne iäkkäät, joilla oli tuki- ja liikuntaelimistön kipuja. Heillä liikunta muiden hoitotoimenpiteiden ohessa vähensi noin neljänneksellä liikuntakyvyn menettämistä vertailuryhmään verrattuna.
Tutkijoiden mukaan tulokset osoittavat, että laaja-alainen geriatrinen interventio, johon sisältyy yksilöllisiä tarpeen mukaan määrättyjä interventiota, yksilöllinen liikuntasuunnitelma sekä mahdollisuus tasapaino ja lihasvoimaharjoitteluun pitää yllä tai jopa kohentaa iäkkäiden liikuntakykyä.

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Yhdistyksen sisäiset sivut