Uutiset

2018, 20.03.2018 | niveladmin

Suomen Nivelyhdistys tukee kansalaisaloitetta takuutulosta perusturvan parantamiseksi ja on mukana keräämässä lakialoitteeseen allekirjoituksia 31.8.2018 saakka

Suomen Nivelyhdistys on Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen verkoston EAPN-Finin jäsenjärjestö, johon kuuluu yhteensä 46 jäsenjärjestöä.

Suomen Nivelyhdistys kannattaa EAPN-Finin piirissä vireille laitettua kansalaisaloitetta  syyperustaisten toimeentuloturvaetuuksien vähimmäistason ja takuueläkkeen nostamiseksi noin tuhanteen euroon kuukaudessa lakimuutoksella. Syyperustaisia perusturvaetuuksia ovat sairaus-, äitiys-, vanhemmuus- ja isyyspäivärahat, kuntoutusraha, peruspäiväraha, työmarkkinatuki ja ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha. Perusturvaetuuksista jäisi takuutulossa verojen jälkeen käteen kuukausittain noin 790 euroa. Myös takuueläke nousisi noin tuhanteen euroon ja siitä jäisi 2-3 % veron jälkeen käteen lähes sama summa kuukaudessa.

Suomi on saanut Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitealta useita huomautuksia perusturvaetuuksien liian alhaisesta tasosta. Aloitteen kautta Suomi noudattaisi jälleen Euroopan sosiaaliseen peruskirjaan tekemiään sitoumuksiaan, joissa määritellään alaraja sosiaaliturvaetuuksille.

Puolella miljoonalla suomalaisella on vakavia toimeentulo-ongelmia, koska heidän tulonsa eivät riitä välttämättömiin menoihin ja kohtuulliseen kulutukseen. Perusturva on jäänyt jälkeen ansio- ja hintakehityksestä: Viimeaikaiset perusturvaan tehdyt leikkaukset ja indeksijäädytykset ovat aiheuttaneet kansalaisille kasvavaa tarvetta turvautua toimeentulotukeen. Erityisen vaikeassa asemassa ovat paljon sairastavat ja pitkäaikaistyöttömät, joiden työkyvyttömyyseläkehakemus on hylätty, jopa toistuvasti. Pitkäaikaissairailla omavastuuosuudet ovat nousseet ja ovat Pohjoismaiden korkeimpia.

Takuutuloa hallinnoisi Kansaneläkelaitos (Kela) ja muutoksen aiheuttama hallinnollinen lisätyö olisi vähäinen. Takuutulon piirissä olevat toimeentuloturvaetuudet määräytyisivät kuten tähänkin asti, mutta mikäli etuuden määrä alittaa takuutulon, Kela maksaisi etuuden saajalle takuutulon turvaavan etuuden. Mikäli ansiosidonnainen päiväraha alittaa takuutulon, työttömyyskassa ilmoittaa määrän Kelaan, joka varmistaa, että päivärahan saaja saa takuutulon mukaisen tulon.

Aloitteessa ehdotetaan säädettäväksi laki takuutulosta ja muutettavaksi takuueläkkeestä annettua lakia. Takuutulo ja takuueläkkeen korottaminen parantaisivat noin miljoonan ihmisen taloudellista tilannetta ja mahdollisuuksia suoriutua välttämättömistä menoistaan. Suomessa kokeillaan parhaillaan osittaista perustuloa ja valmistellaan perusturvan kokonaisuudistusta. Aloitteen mukainen takuutulo ja takuueläkkeen korotus olisivat osa perusturvan uudistamista.

Kansalaisaloite on avoinna 6 kuukautta, eli 1.3.-31.8.2018. Jos kansalaisaloitteeseen saadaan tuona aikana vähintään 50 000 allekirjoitusta, kerätyt kannatusilmoitukset toimitetaan Väestörekisterikeskuksen tarkastettavaksi. Tämän jälkeen aloite toimitetaan eduskuntaan, jolla on velvoite ottaa aloite käsiteltäväkseen.

Miten allekirjoitat kansalaisaloitteen?

Äänioikeutettu Suomen kansalainen voi allekirjoittaa kansalaisaloitteen kansalaisaloite.fi -palvelussa. Palvelu tarkistaa kannattajien kansalaisuuden ja iän vahvan sähköisen tunnistautumisen kautta, eli tarvitset esimerkiksi verkkopankkitunnukset tunnistautumista varten.

Allekirjoita aloite www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2963

Kansalaisaloitteen voi allekirjoittaa myös täyttämällä virallisen paperisen kannattajalomakkeen. Tulosta lomake  tästä linkistä, täytä omat tietosi selkeästi ja postita lomake alla olevaan EAPN-Finin osoitteeseen 31.8.2018 mennessä:

Takuutulo c/o EHYT ry

Elimäenkatu 27

00510 Helsinki

Kerro aloitteesta myös eteenpäin tutuillesi.

 Lisätietoja takuutulo –kansalaisaloitteesta täältä sekä nettisivuilta www.takuutulo.fi

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Yhdistyksen sisäiset sivut