Uutiset

2018, 04.03.2018 | niveladmin

Evira: Ravintolisiä markkinoitu kielletyillä väitteillä

Osteo­po­roosin tai nivel­tu­leh­duksen hoi­toon liit­tyviä väit­teitä löy­dettiin 59 verkko­kau­pasta.

Elin­tar­vi­ke­tur­val­li­suus­vi­rasto osal­listui EU:n ensim­mäiseen yh­teiseen elin­tar­vik­keiden etä­myynnin valvon­ta­hank­keeseen vii­me syk­synä. Suoma­lai­sille kulut­ta­jille suunna­tuista verkko­kau­poista löy­tyi hyväk­sy­mät­tömiä uuse­lin­tar­vik­keita se­kä luus­toon ja ni­veliin liit­tyvää elin­tar­vik­keiden lääkkeel­listä markki­nointia.

Ravin­to­lisät ovat elin­tar­vik­keita ei­kä nii­tä saa markki­noida lääke­tie­teel­li­sillä väit­teillä ku­ten "es­tää osteo­po­roosia", "hoitaa nivel­rikkoa", "pa­rantaa nivel­tu­leh­dusta" tai "vä­hentää nivel­kipua", Evira muis­tuttaa. Lääkkeel­linen markki­nointi on kulut­tajien harhaan­joh­ta­mista. Ai­nostaan lääk­keistä voi esittää sai­rauksia paran­tavia, hoi­tavia tai ehkäi­seviä omi­nai­suuksia.

– Kan­nattaa ol­la kriit­tinen, jos elin­tar­vikkeen mainok­sessa tai pakkaus­mer­kin­nöissä lu­vattu vai­kutus kuu­lostaa ko­vin lääkkeel­li­seltä. Kulut­tajaa saa­tetaan hui­jata, sa­noo tiedot­teessa yli­tar­kas­taja Mar­jo Misi­kangas Evi­rasta.

Valvon­ta­hank­keessa löy­tyi yh­teensä 59 verkko­kauppaa, jot­ka markki­noivat tuot­teita lääkkeel­li­sillä väit­teillä. Näis­tä 44 oli koti­maisia, 9 toi­sessa EU-maassa sijait­sevia ja yk­si verkko­kauppa si­jaitsi Yhdys­val­loissa. Vii­destä kau­pasta ei pys­tytty tunnis­tamaan vastuul­lista ta­hoa.

Lääkärilehti

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry.
Kaikki oikeudet pidätetään.