Uutiset

2017, 22.05.2017 | niveladmin

Vahva näyttö: Liikuntahoito tehokasta ja turvallista pitkäaikaissairaille

Kestävyysharjoittelu, voimaharjoittelu ja sairauden mukaan kohdistettu terapeuttinen harjoittelu vaikuttavat positiivisesti kroonisesti sairaiden fyysiseen toimintakykyyn. Tämä selvisi Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa tehdyssä laajassa julkaistun tutkimustiedon analyysissa. Siinä tarkasteltiin liikuntahoitojen vaikutusta yli kahteenkymmeneen yleisimpään krooniseen sairauteen, kuten nivelrikko, nivelreuma, sepelvaltimotauti, sydämen vajaatoiminta, tyypin 2 diabetes, syöpäsairaudet ja Alzheimerin tauti.

Aiemmin tämän kokonaiskuvan selvittäminen olisi vaatinut lääkäriltä, tutkijalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tuhansien artikkeleiden läpikäymisen ja näiden sisältöön tutustumisen. Juuri tämä toteutettiin tässä systemaattisessa katsausartikkelissa. Mukaan analyysiin hyväksyttiin vain tieteellisesti laadukkaisiin satunnaistettuihin kontrolloituihin interventiotutkimuksiin pohjautuvat tulokset, mikä varmistaa tulosten luotettavuuden.

Artikkelissa todettiin liikuntaharjoittelulla olleen positiivinen vaikutus noin 85 prosenttiin tutkituista fyysisen toimintakyvyn mittareista, kuten kuuden minuutin kävelytestiin, jalkojen maksimivoimatestiin, Bergin tasapainotestiin ja potilaan itsearvioimaan kykyyn tehdä päivittäisiä toimintoja. Noin viidesosassa näistä oli suureksi luokiteltu vaikutus suoritus- tai toimintakykyyn ja muissa vaikutus oli keskisuuri tai pieni. Tulokset olivat samankaltaisia huolimatta siitä, arvioitiinko vaikutusta objektiivisesti fyysisillä testeillä vai arvioiko potilas itse toimintakykyään.

Tulosten mukaan liikuntaharjoittelu osoittautui myös turvalliseksi kroonisesti sairaille potilaille. Minkään sairauden tai liikuntaharjoitusmuodon kohdalla ei havaittu enempää haittavaikutuksia kuin kontrolliryhmissä, vaikkakin haittavaikutusten määrää ja laatua oli raportoitu alkuperäistutkimuksissa usein vajavaisesti.

– Toivomme, että tämä artikkeli muistuttaa kaikkia terveys- ja liikunta-alojen ammattilaisia räätälöimään sopivaa liikuntaharjoittelua entistäkin enemmän kroonisesti sairaille potilailleen. Tämä pätee myös tilanteissa, joissa terapeuttisella harjoittelulla ei hoideta sairautta vaan pyritään ehkäisemään toimintakyvyn vajautta, fysioterapeutti Tero Pasanen kertoo.

Tutkimuksen tulokset julkaistaan kansainvälisessä ”British Journal of Sports Medicine” -julkaisusarjassa. Tutkimusta rahoitti Kuntoutumis- ja liikuntasäätiö Peurunka.

Pasanen T, Tolvanen S, Heinonen A, Kujala UM. Exercise therapy for functional capacity in chronic diseases: an overview of meta-analyses of randomized controlled trials. Br J Sports Med. 2017. http://dx.doi.org/10.1136/bjsports-2016-097132

Jyväskylän yliopisto

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Yhdistyksen sisäiset sivut