Uutiset

2017, 16.02.2017 | niveladmin

Tietokonetomografia havaitsee hyvin tekoniveltä uhkaavan osteolyysin

TT-kuvaus löy­si nil­kan osteo­lyy­si­muu­tokset pa­remmin kuin röngen­kuvaus.

Tieto­ko­ne­to­mog­rafia on hy­vä kuvaus­me­ne­telmä nil­kan teko­ni­velen pysy­vyyttä uh­kaavan osteo­lyysin havait­se­mi­sessa, käy il­mi LL Ia Ko­hosen väitös­tut­ki­muk­sesta.

Teko­ni­vel­leik­kauksen läpi­käy­neitä nilk­koja on perin­tei­sesti kuvan­nettu ai­noastaan röntgen­ku­villa.

– TT-kuvaus ha­vaitsi enemmän ja kook­kaampia osteo­lyy­si­muu­toksia nil­kan teko­ni­velen ympä­rillä kuin röntgen­kuvaus, Ko­honen ker­too.

Tutki­muk­sessa to­dettiin myös, et­tä nil­kan teko­ni­vel­kom­po­nenttien ympä­rille ilmaan­tuva osteo­lyysi oli huomat­tavan yleistä ja sen muodos­tu­minen al­koi suhteel­lisen var­hain teko­ni­vel­leik­kauksen jäl­keen.

Osteo­lyysi on yleistä luu­siirteen jäl­keen

Teko­ni­velen ympä­rille ilmaan­tuva osteo­lyysi on merkit­tä­vimpiä nil­kan teko­ni­vel­leik­kauksen myöhäis­vaiheen kompli­kaa­tioita. Pahim­millaan se joh­taa teko­ni­velen irtoa­miseen.

Syy­tä osteo­lyysin synty­miseen ei täy­sin tun­neta, ei­kä sen sen hoi­dosta ole yksi­mie­li­syyttä.

– Tutki­muk­sessa seu­rattiin uusin­ta­lei­kat­tuja nilk­koja. Uusin­ta­leik­kauk­sissa nil­kan teko­ni­velen ympä­rillä olevat osteo­lyy­si­muu­tokset täy­tettiin luusiir­teellä. Va­jaa nel­jän vuo­den pitui­sessa seuran­nassa to­dettiin, et­tä osteo­lyy­si­muu­tosten radio­lo­ginen ete­ne­minen luusiir­re­täytön jäl­keen oli yleistä. Va­jaa kolma­so­sassa luusiir­teellä täyte­tyistä osteo­lyy­sion­te­loista ei radio­lo­gista ete­ne­mistä tapah­tunut, Ko­honen sa­noo.

Ko­hosen väitös­kirja "Com­puted Tomog­raphy and Radiog­raphy in the Diag­nosis and Fol­low-up of Perip­rost­hetic Osteo­lysis af­ter To­tal Ank­le Arthrop­lasty" tarkas­tetaan Tu­run ylio­pis­tossa 17.2.

Lääkärilehti

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry.
Kaikki oikeudet pidätetään.