Uutiset

2013, 20.03.2013 | niveltieto

Väitös: Polven nivelrikon sairastaminen koskettaa iäkkään potilaan lisäksi myös hänen läheistään

Nivelrikko on maailman yleisin ja Suomessakin kansaterveydellisesti merkittävä nivelsairaus. Polven nivelrikosta kärsii 75 vuotta täyttäneistä suomalaisista lähes puolet. Sairastuneiden määrä tulee kasvamaan, kun suuret ikäluokat ikääntyvät ja ylipainoisten ihmisten määrä lisääntyy. Iäkkään potilaan kärsiessä polven nivelrikosta myös hänen läheisensä kärsii.

Polven nivelrikkoa sairastavien iäkkäiden potilaiden ja heidän läheistensä omiin kokemuksiin perustuvaa tutkimusta on tehty heidän määräänsä nähden vielä niukasti. Tämän väitöstutkimuksen tulokset lisäävät terveydenhuoltohenkilökunnan tietoa nivelrikon sairastamisesta iäkkään potilaan kokemana ja elämisestä tämän pitkäaikaista vaivaa sairastavan iäkkään potilaan kanssa läheisen kokemana.

Tulosten mukaan iäkäs potilas kokee menettävänsä luottamuksen omaan kehoonsa ja sen toimintaan sekä luontaisuutensa muuttuneen. Hän tunnistaa omaa vaivaisuuttaan, mutta samalla myös pystyvyyttään. Hän kokee terveydenhuollosta apua hakiessaan tulleensa huonosti kuulluksi ja avun saamisen vaivaansa vaikeana. Läheinen kärsii potilaan kärsiessä, tottuu huolenpitäjäksi, mutta tyytyy elämäntilanteeseensa. Heidän elämänsä köyhtyy entiseen elämään verrattuna potilaan sairastamisen takia. He ovat huolissaan omasta ja toisen terveydestä ja pyrkivät pitämään huolta itsestään ja toisesta elämällä terveellisesti.

Saadut tulokset antavat sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon henkilökunnalle tietoa, jonka avulla hoitotyötä ja kuntoutusta voidaan kehittää niin, että potilas ja läheinen kokevat tulevansa huomioiduksi kokonaisvaltaisesti ja yksilöllisesti. Saadun tiedon avulla on mahdollista tukea sekä potilasta että läheistä selviytymään potilaan sairauden ja sen rajoitusten kanssa konservatiivisen hoidon aikana. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää myös iäkkäiden potilaiden ja heidän läheistensä hoitotyön koulutuksessa.

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Yhdistyksen sisäiset sivut