Uutiset

2016, 09.02.2016 | niveladmin

Tampereen yliopiston väitös 19.2.: Metallireaktiot lonkan metalli-metalli-liukuparillisissa pinnoite- ja kokotekonivelissä: seuranta, diagnostiikka ja hoito

LL Olli Lainialan kirurgian (ortopedia ja traumatologia) alaan kuuluva väitöskirja Adverse Reactions to Metal Debris in Metal-on-Metal Hip Resurfacings and Total Hip Arthroplasties: Screening, diagnostics and treatment (Metallireaktiot lonkan metalli-metalli-liukuparillisissa pinnoite- ja kokotekonivelissä: seuranta, diagnostiikka ja hoito) tarkastetaan 19.2.2016 klo 12 Tampereen yliopiston lääketieteen yksikön B-rakennuksen pienessä luentosalissa, Medisiinarinkatu 3, Tampere. 

Metallireaktiot lonkan metalli-metalli-liukuparillisissa pinnoite- ja kokotekonivelissä

Perinteiset 1990-luvulla käytössä olleet lonkan metalli-muovi-tekonivelet kuluivat etenkin nuorilla ja liikunnallisesti aktiivisilla potilailla nopeasti, minkä vuoksi näitä tekoniveliä jouduttiin vaihtamaan usein uusintaleikkauksissa. Tämä johti metalli-metalli-liukupintaa (metal-on-metal, MoM) hyödyntävien uusien tekonivelten kehittämiseen ja laajamittaiseen käyttöönottoon. MoM-tekonivelten alustavat tulokset olivat hyviä, mutta usean vuoden käytön jälkeen niihin havaittiin liittyvän tekonivelen pinnasta irronneiden koboltti- ja kromi-ionien aiheuttamia lonkkaa ympäröivien pehmytkudosten muutoksia, niin kutsuttuja metallireaktioita.

Tässä väitöskirjassa arvioitiin metallireaktion tutkimisessa käytettävien menetelmien käyttökelpoisuutta sekä metallireaktion vuoksi tehtyjen uusintaleikkausten tuloksia. Väitöskirjatutkimus suoritettiin Tekonivelsairaala Coxassa 2011-2016. Tutkimuksessa määritettiin riskitekijöitä kohonneille veren koboltti- ja kromipitoisuuksille, arvioitiin magneettikuvauksen ja ultraäänen käyttökelpoisuutta MoM-tekoniveliin liittyvien pehmytkudosmuutosten tunnistamisessa sekä tutkittiin MoM-tekonivelen uusintaleikkauksen vaikutusta veren metalli-ionipitoisuuksiin sekä potilaiden oireisiin.

Väitöskirjan ensimmäisessä osatyössä havaittiin erityisesti varrellisiin suurinupillisiin MoM-tekoniveliin liittyvän kohonneita veren koboltti- ja kromi-ionipitoisuuksia. Varrellisissa MoM-tekonivelissä riskiä kohonneille metalli-ionipitoisuuksille lisäsivät naissukupuoli, suuri komponentin koko sekä leikkauksesta kulunut aika. MoM-pinnoitetekonivelen saaneilla potilailla riskiä lisäsivät pieni komponentin koko, korkea kuppikomponentin kallistuskulma sekä potilaan nuori ikä.

Toisessa ja kolmannessa osatyössä sekä magneetti- että ultraäänikuvantamisen todettiin olevan käyttökelpoisia menetelmiä metallireaktioiden havaitsemisessa, eikä omien tuloksiemme ja kirjallisuuden perustella kumpaakaan voida nostaa yksiselitteisesti toisen yläpuolelle. Vuotta vanhempien kuvantamistutkimusten totesimme olevan epäluotettavia, eikä niiden käyttöä suositella päätöksenteossa tai uusintaleikkauksen suunnittelussa.

Väitöskirjan neljännessä osatyössä havaittiin, että MoM-tekonivelen saaneiden potilaiden systemaattinen seuranta paljastaa paljon oireettomia metallireaktiota ja johtaa lisääntyneeseen uusintaleikkausten määrään. Viidennessä osatyössä taas havaittiin, että metallireaktion vuoksi tehdyn uusintaleikkauksen jälkeen veren metalli-ionipitoisuudet pienenivät, mutta osalle potilaista jäi edelleen merkittävissä määrin oireita.

Vaikka väitöskirjatyö vastasikin useisiin kysymyksiin, herätti se myös uusia kysymyksiä. Ketkä potilaat hyötyvät uusintaleikkauksesta, keiden kohdalla seuranta olisi parempi vaihtoehto, ja mitkä ovat ne vaikeaa kudostuhoa ennustavat löydökset, joiden perusteella oireettomalle potilaallekin kannattaa tehdä uusintaleikkaus? Tulevaisuudessa on tärkeää arvioida eri hoitovaihtoehtojen hyötyjä ja haittoja MoM-tekonivelen saaneilla potilailla, ja kehittää nykyistä yksilöllisemmin räätälöityjä seuranta- ja hoitosuosituksia parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry.
Kaikki oikeudet pidätetään.