Uutiset

2015, 08.12.2015 | Nivel

UEF väitös 12.12.: Röntgenvarjoaineen diffuusion kuvantaminen kertoo nivelruston terveydentilasta

Filosofian maisteri Tuomo Silvast tutki röntgenvarjoaineen diffuusiota nivelrustossa. Magneettikuvausta käytetään nivelrikon ja nivelrustovammojen diagnostiikkaan. Magneettikuvauksen rajallisen paikkatarkkuuden takia pienet rustovauriot ja alkava nivelrikko voivat kuitenkin jäädä havaitsematta. Tämä on ongelmallista, sillä pienikin rustovamma voi johtaa myöhemmin nivelrikon kehittymiseen. Paikallisesti heikentynyt nivelrusto on altis suuremmille vaurioille, joita voivat aiheuttaa esimerkiksi ylipaino, niveleen kohdistuvat äkilliset iskut tai niveltä rasittava raskas fyysinen työ. Maailman terveysjärjestö WHO:n arvion mukaan useammalla kuin joka neljännellä yli 60 vuoden ikäisellä on jonkinasteinen nivelrikko.

Tietokonetomografia mahdollistaa magneettikuvausta nopeamman ja tarkemman kuvantamisen. Nivelrustovaurion arviointi tietokonetomografian avulla edellyttää kuitenkin röntgenvarjoaineen käyttämistä. Ruston koostumus ja rakenne vaikuttavat varjoaineen diffuusioon kudoksessa, joten kuvaamalla varjoaineen diffuusiota tietokonetomografialla voidaan saada tietoa nivelruston terveydentilasta.

Nivelruston varjoainetehosteisen tietokonetomografian (CECT) toimintaperiaate on, että nivelruston luontainen negatiivinen sähkövaraus, mikä aiheutuu rustokudoksen proteoglykaani-molekyyleistä, ja kiinteän aineen määrä (rustokudoksen kollageenit) hidastavat negatiivisten varjoainemolekyylien kulkeutumista, eli diffuusiota, rustoon. Kun nivelruston proteoglykaanit vähenevät ja kollageeniverkosto vaurioituu, varjoaineen kulkeutuminen rustoon lisääntyy. Siten varjoainetta kulkeutuu enemmän vaurioituneeseen kuin terveeseen nivelrustoon.

Väitöstutkimuksen tulosten mukaan ero varjoaineen määrässä on nivelrustovaurion aikaisessa vaiheessa havaittavissa nivelruston pintaosassa. Varjoaineen molekyylikoon ja varauksen havaittiin vaikuttavan diffuusioon merkittävästi, kun taas varjoaineen pitoisuudella ei ollut suurta merkitystä.

Varjoaineen diffuusiota nivelrustoon tutkittiin laboratorio-olosuhteissa naudan ja ihmisen polvinivelistä otetuilla rustonäytteillä. Erityisesti tutkittiin varjoaineen molekyylikoon, varauksen ja konsentraation vaikutusta diffuusioon.

FM Tuomo Silvastin sovelletun fysiikan alaan kuuluva väitöskirja Contrast enhanced computed tomography of articular cartilage. Laboratory investigations on contrast agent molecular mass, charge, concentration and diffusion anisotropy (Nivelruston kontrastitehosteinen röntgentomografia. Laboratoriotutkimuksia kontrastiaineen massan, varauksen, konsentraation ja diffuusioanisotropian suhteen) tarkastetaan Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Mika Teräs, Turun yliopisto ja kustoksena professori Juha Töyräs, Itä-Suomen yliopisto.

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Yhdistyksen sisäiset sivut