Uutiset

2015, 26.10.2015 | niveltieto

Monipuolinen liikunta vähentää iäkkäiden naisten kaatumisvammoja

Monipuolinen liikuntaharjoittelu osoittautui tehokkaaksi keinoksi vähentää kaatumisvammoja. Kotona asuvien iäkkäiden naisten kaatumisvammojen määrä väheni puoleen säännöllisen lihasvoimaa ja tasapainoa harjoittaneen liikunnan ansioista. Liikuntaharjoittelu voi myös kohtuullisin kustannuksin saada aikaan säästöjä terveydenhuollossa, osoittaa terveystieteiden maisteri Radhika Patilin väitöstutkimus.

Hyvä liikkumis- ja toimintakyky ovat keskeisiä ikäihmisille päivittäisistä toiminnoista selviytymisen ja elämänlaadun kannalta. Ikääntymisen myötä kehon koostumus muuttuu, rasvan osuus lisääntyy ja lihasmassa ja lihasten voimantuotto vähenevät, mikä puolestaan on yhteydessä huonoon toimintakykyyn. Toimintakyvyn heikkeneminen altistaa iäkkäät kaatumisille ja kaatumisvammoille, joista aiheutuu huomattavia kustannuksia sekä yksilölle että yhteiskunnalle.

Kaatuminen, myös ilman vammaa, voi lisätä kaatumispelkoa, ja se puolestaan voi rajoittaa liikkumista, vähentää edelleen toimintakykyä ja huonontaa elämänlaatua. Monipuolinen liikunta on keskeinen keino, jolla voidaan vaikuttaa toimintakykyyn, kaatumisiin, kaatumispelkoon ja elämänlaatuun.

Säännöllinen liikuntaharjoittelu parantaa toimintakykyä

Väitöskirjatutkimuksessa arvioitiin kotona asuvien iäkkäiden naisten kaatumisten vaaratekijöitä mukaan lukien lihaskato eli sarkopenia, toimintakyvyn aleneminen ja kaatumispelko. Lisäksi arvioitiin liikuntaharjoitteluohjelman vaikutuksia toimintakykyyn, kaatumisiin ja kaatumisvammoihin sekä kaatumispelkoon. Myös harjoitusohjelman toteutettavuutta ja kustannusvaikuttavuutta arvioitiin.

Väitöstutkimus osoitti, että lihaskato oli harvinainen kotona asuvien iäkkäiden naisten keskuudessa eikä lihasmassa ollut yhteydessä toimintakykyyn. Sen sijaan kaatumispelko oli melko yleistä. Vaikeudet asioimistoimintakyvyssä, tasapainossa ja kyvyssä liikkua ulkona olivat yhteydessä suurempaan kaatumispelkoon.

Kohtuullisen rasittava monipuolinen liikuntaharjoittelu paransi toimintakykyä ja oli turvallista ja toteuttamiskelpoista iäkkäille naisille. Vaikka kaatumiset eivät vähentyneet, monipuolinen liikuntaharjoittelu osoittautui tehokkaaksi keinoksi vähentää hoitoa vaativia kaatumisvammoja (liikuntaryhmässä oli 55 % vähemmän vammakaatumisia).

Satoja tamperelaisnaisia mukana tutkimuksessa

Väitöstutkimus oli osa UKK-instituutissa vuosina 2010‒2013 toteutettua DEX-tutkimusta, jossa neljäsataayhdeksän 70‒80-vuotiasta tamperelaisnaista satunnaistettiin liikuntaryhmään tai vertailuryhmään. Liikuntaryhmä harjoitteli ohjatusti kahdesti viikossa ensimmäisen vuoden ajan ja kerran viikossa toisen vuoden ajan. Liikuntaryhmä sai lisäksi kotiharjoitteet, joita he tekivät kotona 3‒5 päivänä viikossa. Harjoittelu oli progressiivista ja koostui lihasvoimaa, tasapainoa, ketteryyttä ja liikkuvuutta parantavista osioista. Vertailuryhmään kuuluvia pyydettiin jatkamaan entisiä liikuntatottumuksiaan koko tutkimuksen ajan.

Tutkittavien henkilöiden fyysinen toimintakyky, kaatumispelko ja fyysinen aktiivisuus arvioitiin puolivuosittain ja kehon koostumus mitattiin vuosittain. Tutkittavat pitivät kaatumispäiväkirjaa, joka palautettiin kuukausittain postitse. Kaatumisten aiheuttamat terveydenhuollon käynnit tarkistettiin potilastietokannasta ja potilaskertomuksista.

UKK-instituutti

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry.
Kaikki oikeudet pidätetään.