Uutiset

2015, 23.09.2015 | Nivel

Laihdutusleikkaus kohentaa fyysistä toimintakykyä ja muuttaa kävelytyyliä

Lääketieteen lisensiaatti Tarja Lyytisen Itä-Suomen yliopistossa tarkastettava väitöstutkimus osoitti, että laihdutusleikkauksen jälkeinen painonlasku parantaa fyysistä toimintakykyä ja vähentää kävelynaikaista polvinivelen iskukuormitusta. Sen sijaan sillä on negatiivinen yhteys nelipäisen reisilihaksen rakenteeseen.

Aikuisten ylipaino on maailmanlaajuisesti merkittävä kansanterveysongelma. Suomessa peräti 56 prosenttia aikuisväestöstä on lihavia tai ylipainoisia. Lihavuus on yhteydessä useisiin tuki- ja liikuntaelinsairauksiin. Erityisesti se edesauttaa polven nivelrikon kehittymistä ja etenemistä. Lihavilla, joiden painoindeksi on 30–35 kg/m², on noin nelinkertainen polvinivelrikon riski verrattuna normaalipainoisiin, joiden painoindeksi on alle 25 kg/m². Sekä lihavuus että polvinivelrikko heikentävät fyysistä toimintakykyä.

Laihdutusleikkauksen vaikutuksista mitattuun fyysiseen toimintakykyyn, kävelyyn ja alaraajojen rasva- ja lihaskoostumukseen on vain vähän tutkittua tietoa. Viimeaikainen mittausteknologian ja metodologian kehittyminen on mahdollistanut aiempaa kokonaisvaltaisemman kuvan saamisen kävelystä. Lyytisen väitöstutkimuksessa selvitettiin lihavuuden ja laihdutusleikkauksen jälkeisen painonlaskun vaikutuksia kävelyn biomekaniikkaan, fyysiseen toimintakykyyn ja nelipäisen reisilihaksen rakenteeseen. Lisäksi selvitettiin kiihtyvyysanturi- ja elektromyografiamittausten toistettavuutta sekä polvinivelrikon vaikutuksia tasapainoon.

Väitöstutkimus koostui kolmesta eri tutkimusaineistosta. Ensimmäisen aineiston muodosti 54 polvinivelrikkoista miestä ja 53 ikä- ja sukupuolivakioitua tervettä kontrollihenkilöä, joille tehtiin kävelyn liikeanalyysi- ja tasapainomittaukset. Erityisesti tutkittiin painoindeksin vaikutusta polvinivelen iskukuormitukseen tasamaakävelyn aikana ja seisomatasapainoa eri tilanteissa voimalevyllä sekä nelipäisen reisilihaksen aktivoitumista pintaelektromyografian avulla. Toisen aineiston muodosti yhdeksän polvinivelrikkoista miestä ja yhdeksän tervettä nais- ja mieshenkilöä, joilla selvitettiin alaraajojen kiihtyvyysanturi- ja elektromyografiamittausten toistettavuutta. Kolmannen aineiston muodosti 18 lihavaa henkilöä, joille tehtiin kävelyanalyysi, nelipäisen reisilihaksen rakenneanalyysi ultraäänellä ja fyysisen toimintakyvyn mittaukset ennen ja jälkeen laihdutusleikkauksen.

Kävelynaikainen nivelkuormitus vähenee painonlaskun myötä

Tutkimus osoitti, että ylipainoiset ja lihavat henkilöt kuormittavat alaraajojaan enemmän kuin normaalipainoiset henkilöt alkukontaktin aikana tasamaakävelyssä. Laihdutusleikkauksen jälkeinen painonlasku vähentää polviniveleen kävelyn aikana kohdistuvaa iskukuormitusta. Sen seurauksena syntyy yksinkertaisia painosta johtuvia muutoksia kävelyssä, mutta myös muutoksia kävelytavassa kuten esimerkiksi kävelyn mekaanisessa profiilissa. Nämä kävelytyylin muutokset voivat vähentää nivelrustoon ja rustonalaisen luuhun kohdistuvaa haitallista iskukuormitusta, mikä saattaa puolestaan vähentää uusien polvinivelrikkotapausten syntyä tai hidastaa nivelrikon etenemistä. Tulevaisuudessa tarvitaan pitkittäistutkimuksia arvioimaan painon pudotuksen vaikutuksia näihin edellä mainittuihin asioihin ja saavutettujen hyötyjen säilymistä.

Painon laskiessa toimintakyky paranee, mutta lihaskudos vähenee

Laihdutusleikkauksen jälkeinen painonpudotus vaikuttaa tulosten perusteella positiivisesti fyysiseen toimintakykyyn ja koehenkilöiden kokemaan elämänlaatuun. Painonlaskun myötä nelipäisen reisilihaksen ihonalainen rasvakudos ohenee, mutta myös lihas menettää paksuuttaan, lihaksen poikkipinta-ala pienenee ja lihaksen määrä suhteessa rasva- sekä sidekudokseen vähenee. Tämä viittaa mahdollisiin muutoksiin lihaksen aineenvaihdunnassa. Jatkossa olisi tärkeä selvittää, pystytäänkö lihasharjoittelua lisäämällä estämään painon pudotuksen aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia lihasrakenteeseen.

Polvinivelrikko ei vaikuta seisomatasapainoon

Tutkimuksessa polvinivelrikolla ei havaittu olevan merkittävää vaikutusta seisomatasapainoon. Sen sijaan alaraajan lihasaktiivisuus oli merkittävästi suurempaa polvinivelrikkoisilla verrattuna terveisiin koehenkilöihin. Se voi osin selittää, miksi ei havaittu eroja seisomatasapainossa polvinivelrikkoisten ja terveiden välillä.

Lääketieteen lisensiaatti Tarja Lyytisen fysiatrian alaan kuuluva väitöskirja ”Physical Function and Biomechanics of Gait in Obese Adults after Weight Loss” (Ylipainoisten aikuisten toimintakyky ja kävelyn biomekaniikka painon pudotuksen jälkeen) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii dosentti Maunu Nissinen Helsingin yliopistollisesta sairaalasta ja väitöstilaisuuden valvojana dosentti Jari Arokoski Itä-Suomen yliopistosta.

Tarja Lyytinen on syntynyt vuonna 1979 Palokassa Jyväskylän maalaiskunnassa. Hän on suorittanut ylioppilastutkinnon vuonna 1999 Voionmaan lukiossa ja lääketieteen lisensiaatin tutkinnon vuonna 2011 Itä-Suomen yliopistossa.             

Väitöskirja verkossa.

Itä-Suomen yliopisto

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry.
Kaikki oikeudet pidätetään.