Uutiset

2015, 26.05.2015 | niveltieto

Vuoden liikuntaharjoittelulla pitkäkestoisia vaikutuksia iäkkäille

Monipuoliseen liikuntaharjoitteluun osallistuneilla naisilla oli yli puolet vähemmän vammoja aiheuttavia kaatumisia ja yli 70 prosenttia vähemmän murtumia verrokkiryhmän naisiin verrattuna viisi vuotta intervention päättymisen jälkeen. Nyt tehtävät satsaukset suurten ikäluokkien liikuttamiseen voivat siis poikia huomattavia säästöjä terveydenhuoltoon tulevina vuosia.

Tätä viiden vuoden terveydenhuollon rekistereihin perustuvaa seurantatutkimusta edelsi 12 kuukauden satunnaistettu ja kontrolloitu liikuntainterventiotutkimus. Siihen osallistui 149 tamperelaista 70-78-vuotiasta kotona asuvaa naista, jotka satunnaistettiin joko lihasvoimaharjoitteluryhmään, tasapaino-hyppelyharjoitteluryhmään, yhdistettyyn lihasvoima- ja tasapaino-hyppelyharjoitteluryhmään (monipuolinen liikuntaharjoittelu) tai verrokkiryhmään. Liikuntaharjoitteluryhmäläiset harjoittelivat ohjatusti kolmesti viikossa.

Vuoden harjoittelun jälkeen kaikki liikuntaryhmät hyötyivät harjoittelusta verrokkiryhmään verrattuna, mutta suurimmat harjoitusvaikutuksen näkyivät monipuolisen liikuntaharjoittelun ryhmässä. Siihen osallistuneiden fyysinen toimintakyky, tasapaino ja ketteryys sekä alaraajojen lihasvoimat paranivat selkeästi. Myös luustossa oli nähtävissä harjoitusvaikutuksia.

Seurantatutkimuksessa terveydenhuollon rekisteritieto saatiin lähes kaikista (97 %) interventioon osallistuneista, keskimäärin viiden vuoden ajalta harjoittelun päättymisen jälkeen. Tänä aikana naiset ottivat yhteyttä terveydenhuoltoon kaatumisen ja siitä seuranneiden vammojen vuoksi 81 kertaa. Kun verrokkiryhmän naisista kolme neljästä asioi terveydenhuollossa vähintään kerran kaatumisen vuoksi, monipuoliseen harjoitteluun osallistuneista naisista vain joka toinen tarvitsi terveydenhuollon apua kaatumisiinsa.

Vuosittain joka kolmas suomalainen eläkeikäinen kaatuu vähintään kerran. Arviolta joka toinen näistä kaatumisista aiheuttaa jonkinlaisen vamman ja joka viides johtaa terveydenhuollon kontaktiin. Inhimillisen kärsimyksen lisäksi kaatumistapaturmat aiheuttavat runsaasti kustannuksia yhteiskunnalle: pelkästään kaatumisvammojen sairaalahoitopäivistä aiheutuu vuosittain 400 miljoonan euron kustannukset.

UKK-instituutti

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry.
Kaikki oikeudet pidätetään.