Uutiset

2015, 13.01.2015 | niveltieto

Tyytyväisyys elämään vaikuttaa suotuisasti luustoon

Osteoporoosi eli luukato on yleinen sairaus, joka johtaa helposti murtumiin. Erityisesti lonkkamurtumalla voi olla vakavat seuraukset. Luuntiheys alenee iän myötä kaikilla, mutta vaihdevuodet ovat naisilla erityisen merkittävä riskitekijä. Muita riskitekijöitä ovat esimerkiksi vähäinen liikunta, kevyt ruumiinrakenne, tupakointi, vähäinen kalsiumin ja D-vitamiinin saanti sekä tietyt lääkkeet ja sairaudet. Esimerkiksi masennukseen liittyvä pitkäaikainen stressi saattaa vaikuttaa haitallisesti aineenvaihduntaan ja sitä kautta luuhun. Myös masentuneen terveyskäyttäytyminen, kuten liikunnan puute tai tupakointi, voi osaltaan lisätä osteoporoosin vaaraa.

Koettu hyvinvointi on laaja-alainen mielenterveyden ja erityisesti masennuksen indikaattori. Tässä tutkimuksessa sitä mitattiin elämäntyytyväisyydellä. Tarkoitus oli selvittää, voisiko elämäntyytyväisyydellä olla myös vaikutuksia luuhun.

Tutkimusaineisto on peräisin Kuopion Osteoporoosin vaaratekijät ja ehkäisy (OSTPRE) -projektista, jossa on selvitetty eri riski- ja suojatekijöiden vaikutusta luuntiheyteen ja murtumiin vuodesta 1989 alkaen. Tutkittavat vastasivat postikyselyihin sekä osallistuivat luuntiheysmittauksiin. Tähän osatutkimukseen otettiin mukaan 2167 vuonna 1999 mitattua naista, joista vuoden 2009 seurantamittauksissa oli mukana 1147. Elämäntyytyväisyyttä arvioitiin neljällä kysymyksellä, jotka koskivat elämän kiinnostavuutta ja helppoutta, onnellisuutta ja yksinäisyyttä. Vastausten perusteella tutkittavat jaettiin kolmeen ryhmään: tyytyväiset, keskiryhmä ja tyytymättömät. Tutkimuksessa otettiin huomioon masennuksen ja muiden tekijöiden mahdolliset luuhun kohdistuvat vaikutukset.

Luuntiheys heikkeni kaikilla kymmenen vuoden aikana keskimäärin neljän prosentin verran, mutta elämäänsä tyytymättömillä 52 prosenttia enemmän kuin tyytyväisillä. Elämäntyytyväisyyden muutokset kymmenen vuoden aikana vaikuttivat osaltaan luun tiheyteen. Henkilöillä, joilla elämäntyytyväisyys heikkeni, luuntiheys heikkeni 85 prosenttia enemmän kuin henkilöillä, joiden elämäntyytyväisyys kasvoi.

Elämäntyytyväisyys on tärkeä voimavara ja hyvinvoinnin osoitin. Sen on todettu olevan yhteydessä terveyteen ja ennustavan työkyvyttömyyttä, sairastavuutta ja kuolleisuutta. Tämän tutkimuksen mukaan se vaikuttaa myös luihin eli tyytyväisyys vähentää ikääntymisen aiheuttamaa luukatoa. Tutkijoiden mukaan tulokset osoittavat, että etenkin vanhemmilla henkilöillä elämäntyytyväisyyttä ja hyvää mieltä tulee vaalia yhdessä terveellisten elämäntapojen kanssa. Yksilöllisillä elämäntyytyväisyyttä ylläpitävillä ja parantavilla tekijöillä on myös luuston terveyttä edistäviä vaikutuksia.

Tutkimus on osa proviisori Päivi Rauman väitöskirjaprojektia, jossa tarkoituksena on selvittää masennuksen ja masennuslääkkeiden sekä elämäntyytyväisyyden vaikutuksia luustoon.

Tulokset julkaistiin Psychosomatic Medicine -lehdessä.

Tutkimusartikkeli:

Psychosom. Med. 2014 Nov-Dec;76(9):709-715. Life Satisfaction and Bone Mineral Density Among Postmenopausal Women: Cross-Sectional and Longitudinal Associations. Rauma, Päivi H.; Koivumaa-Honkanen, Heli; Williams, Lana J.; Tuppurainen, Marjo T.; Kröger, Heikki P.; Honkanen, Risto J.

Abstrakti verkossa

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry.
Kaikki oikeudet pidätetään.