Uutiset

2014, 26.11.2014 | niveltieto

Väitöskirja LL Aleksi Reito: Lonkan kokometallinen pinnoitetekonivel – keskipitkän aikavälin tulokset sekä haitallisen metallireaktion esiintyvyys ja riskitekijät

Väitöskirjan ensimmäisen osatyön tavoitteena oli selvittää Suomessa yleisimmin käytetyn pinnoitetekonivelen (BHR) keskipitkän aikavälin kliinisradiologiset tulokset. Toisessa osatyössä selvitettiin kehittämämme uuden radiologisen mittausmenetelmän hyödyllisyyttä lonkkatekonivelen kuppiosan asennon arvioimisessa tavallisista lantion natiiviröntgenkuvista. Kolmannessa osatyössä arvioitiin pinnoitetekonivelen kliinisradiologiset tulokset nuorilla, alle 40-vuotiailla potilailla. Neljännessä osatyössä selvitettiin metallireaktion esiintyvyys ja riskitekijät niillä potilailla, joilla oli lonkan ensitekonivelleikkauksessa käytetty myöhemmin markkinoilta poisvedettyä kokometallista ASR -pinnoite- tai kokotekonivelmallia. Kaikki neljännen osatyön potilaat kutsuttiin seulontatutkimuksiin, joissa kliinisen tutkimuksen ja lonkan tavanomaisten röntgenkuvien lisäksi määritettiin potilaiden veren koboltti- ja kromipitoisuudet, ja heille tehtiin myös lantion magneettitutkimus mahdollisen metallireaktion diagnosoimiseksi. Samaa seulontamenetelmää sovellettiin myös viidennessä osatyössä, jossa arvioitiin BHR- pinnoitetekonivelen saaneilla potilailla metallireaktion seulonnan vaikuttavuutta ja ko. tekonivelen pysyvyyttä kymmenen vuoden seurannassa.

Ensimmäisessä osatyössä todettiin BHR -pinnoitetekonivelen kuuden vuoden kiinnipysyvyydeksi 96.7%. Kliiniset tulokset olivat hyviä ja keskimäärin potilaat olivat tyytyväisiä leikkaustulokseen. Toisessa osatyössä todettiin, että kehittämämme menetelmä lonkkatekonivelen kuppiosan asennon mittaamiseksi tavallisista lantion röntgenkuvista oli toistettava ja luotettava. Kolmannessa osatyössä pinnoitetekonivelen seitsemän vuoden kiinnipysyvyys nuorilla (alle 40-vuotiailla) potilailla oli 90.5%. Suurin osa näille potilaille seuranta-aikana tehdyistä uusintaleikkauksista jouduttiin tekemään metallireaktion vuoksi. Leikkauksen toiminnallinen tulos oli kuitenkin hyvä ja myös potilastyytyväisyys oli hyvällä tasolla. Neljännessä osatyössä todettiin, että metallireaktio oli yleinen kokometallisen ASR -lonkkatekonivelen saaneilla potilailla. Seitsemän vuoden kiinnipysyvyys pinnoitetekonivelen saaneilla potilailla oli vain 51% ja varrellisen kokotekonivelen saaneilla ainoastaan 38%. Löysimme myös useita aiemmin julkaisemattomia metallireaktion riskitekijöitä. Viidennessä osatyössä osoitettiin, että systemaattinen seulonta metallireaktioiden löytämiseksi on hyödyllistä myös BHR-pinnoitetekonivelen saaneilla potilailla. Niillä BHR-tekonivelen saaneilla potilailla, joilla tekonivellonkan kipujen lisäksi veren metalli-ionipitoisuudet olivat koholla, löytyi todennäköisimmin (63%:lla) metallireaktioon sopivia löydöksiä lonkan magneettikuvauksessa. Systemaattisen seulonnan jälkeen BHR-tekonivelen kiinnipysyvyys oli 91% kymmenen seurantavuoden jälkeen.

Yhteenvetona voidaan todeta, että tutkimuksessamme BHR-tekonivelen saaneilla potilailla keskipitkän aikavälin (5-8 vuotta) kiinnipysyvyys ja leikkauksen toiminnallinen tulos olivat hyvät. Myös kymmenen vuoden kiinnipysyvyys BHR-tekonivelen saaneilla potilailla oli aineistossamme hyväksyttävällä tasolla. Alle 40-vuotiailla pinnoitetekonivelen saaneilla potilailla leikkauksen toiminnallinen tulos ja elämänlaatu olivat hyvät. Tässä potilasryhmässä tekonivelen kiinnipysyvyys seitsemän vuoden kohdalla ei kuitenkaan täyttänyt kansainvälisiä hyvän tuloksen kriteereitä. Metallireaktion esiintyvyys todettiin erittäin korkeaksi niillä potilailla, joille oli ensileikkauksessa asennettu kokometallinen ASR -lonkkatekonivel. Metallireaktion riskitekijät olivat erilaiset pinnoitetekonivelen saaneilla potilailla verrattuna niihin potilaisiin, joilla oli asennettu varrellinen kokometallinen tekonivel. Kotimaista hoitosuositusta tukien, mutta vastoin tämän hetkisiä kansainvälisiä hoitosuosituksia, veren metalli-ionitasojen säännöllinen mittaaminen kokometallisen tekonivelen saaneilla potilailla osoittautui hyödylliseksi metallireaktion seulontatutkimukseksi kaikissa tutkituissa potilasryhmissä. Lisää tutkimusta tarvitaan pinnoitetekonivelen kiinnipysyvyyden ja metallireaktion esiintyvyyden selvittämiseksi pitkässä, vähintään 15 vuoden seurannassa, jotta pinnoitetekonivelen rooli ja turvallisuus nuorten potilaiden lonkan nivelrikon hoitovaihtoehtona voidaan luotettavasti arvioida.

LL Aleksi Reiton kirurgian (ortopedia ja traumatologia) alaan kuuluva väitöskirja

Metal-on-metal hip resurfacing – medium-term results, prevalence and risk factors for adverse reaction to metal debris (Lonkan kokometallinen pinnoitetekonivel – keskipitkän aikavälin tulokset sekä haitallisen metallireaktion esiintyvyys ja riskitekijät)

tarkastetaan 5.12.2014 klo 12 Tampereen yliopiston lääketieteen yksikön B-rakennuksen pienessä luentosalissa, Medisiinarinkatu 3, Tampere.

Vastaväittäjänä on MD,PhD Håkan Hedlund (Karoliininen Instituutti). Kustoksena toimii professori Ville Mattila.

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Yhdistyksen sisäiset sivut