Yleistietoa

 Pyrimme lisäämään mielenkiintoisia linkkejä koko ajan sivuillemme, joten mikäli sinulla on vinkki mielenkiintoisesta nivelongelmia käsittelevästä sivusta lähetä se osoitteeseen toimisto@nivel.fi

 
 

Suomen Tulen Tehoa Tule-terveyden edistämiseen -projektin tuloksena julkaistu verkkosivusto toimii tuki- ja liikuntaelinterveyden edistämisen tukena ja tiedon lisääjänä. Sivustolta löydät mm. tietoa kustannuksista, yhteiskunnallisista vaikutuskeinosta sekä paljon muuta. Sivusto löytyy osoitteesta: www.tulessa.fi
Suomen Nivelyhdistys on Suomen Tule ry:n jäsen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen opas kertoo mahdollisuuksistasi vaikuttaa hoitosi turvallisuuteen koko hoitojaksosi ajan. Lisätietoa oppaassa käsiteltävistä asioista löytyy THL:n sivuilta.

Terveyskirjaston Lääketietoa verkossa -artikkelissa kuvataan internetistä löytyviä suomalaisia luotettavan lääketiedon lähteitä. Tämä lääketiedon linkkikokoelma on koottu kansallisen lääkeinformaatioverkoston Lääketietoa lääkkeiden käyttäjille -työryhmän aloitteesta. Lisätietoa Lääkeinformaatioverkostosta löytyy Fimeasta.

 
 

Viime vuoden lopussa avattu Hoitonetti.fi -terveyssivusto tarjoaa ammattilaisten tuottaman terveystiedon lisäksi vertaistukea ja yhteisöllisyyttä eri muodoissa. Hoitonetin käyttäjät voivat anonyymisti jakaa tietoa sairauksistaan, oireistaan ja omista hoidoistaan. Lisäksi käyttäjät voivat yhteisön jäsenenä kertoa jotakin yleisluontoisia tietoja itsestään, esimerkiksi iän, sukupuolen ja kulloisenkin mielialan.

 
 

Duodecimin Käyvän hoidon ja erikoislääkärijärjestöjen tavoitteena on laatia Suomeen soveltuvia valtakunnallisia hoitosuosituksia, joiden avulla voidaan parantaa hoidon laatua ja vähentää hoitokäytäntöjen vaihtelua. Tiiviit ja helppolukuiset hoitosuositukset toimivat tukena lääkärin käytännön työssä ja perustana laadittaessa alueellisia hoito-ohjelmia.

 
 

Sitra ja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim tarjoavat Terveyskirjaston kaikille suomalaisille vuoden 2007 loppuun asti. Terveyskirjasto tuo luotettavan, riippumattoman ja ajantasaisen tiedon terveydestä ja sairauksista jokaisen suomalaisen ulottuville. Terveyskirjaston artikkelit ja ohjeet perustuvat Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin tuottamiin kansallisiin hoitosuosituksiin ja Kustannus Oy Duodecimin julkaisemiin lääkäreiden käsikirjoihin.

 
 

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun tavoitteena on koota yhteystiedot apuvälineitä ja laitteita valmistavista ja myyvistä yrityksistä Pirkanmaalla, tiedottaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvistä apuvälinepalveluista ja siitä, mitä palveluja on saatavilla, mistä palveluja saa ja miten niihin hakeudutaan.

 
 

Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämä SOTKAnet sisältää kattavasti tilastotietoja suomalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä. Palveluun on lisäksi koottu keskeisiä Euroopan maiden tasolla saatavia väestö- ja terveystietoja.

 
 

Terveyden- ja sairaanhoitoon liittyy aina riskejä, joiden toteutumista ei kaikissa tapauksissa voida välttää parhaalla mahdollisellakaan hoidolla. Potilasvakuutus korvaa potilasvahinkolain mukaisesti potilaille terveydenhoidon yhteydessä aiheutuneita henkilövahinkoja. Potilasvakuutuskeskus huolehtii keskitetysti Suomessa sattuneiden potilasvahinkojen korvaamisesta. Keskuksen jäseniä ovat potilasvakuutustoimintaa Suomessa harjoittavat vakuutusyhtiöt.

 
 

Vammaisten lakinetti on internet-sivusto, joka tarjoaa hyödyllistä tietoa kaikille ihmisille, kuten vammaisille, heidän omaisilleen ja ammattilaisille, jotka haluavat tietoa vammaispalveluista tai ovat kiinnostuneita vammaisuuteen liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä. Lakinettiä päivitetään säännöllisesti ja sivuille kerätään ajankohtaista ja tärkeää oikeudellista materia. Mukana myös maksullinen palvelu, joka laatii puolestasi vammaisuuteen liittyvissä hallinto-oikeudellisissa prosesseissa tarvittavia asiakirjoja.

 
 

Myös koirilla esiintyy nivelrikkoa - jopa samassa suhteessa kuin ihmisillä! Arviolta noin 20 % koirista sairastaa nivelrikkoa – suurikokoiset koirat ovat sille alttiimpia kuin pienet. Nivelrikon aiheuttaman kroonisen kivun oireet tulevat usein esiin vanhemmilla koirilla, mutta se ei kuulu normaaliin ikääntymiseen. Taustalla on jokin nivelen epänormaalius, kuten löysyys, nivelpintojen yhteensopimattomuus, epätasainen rasituksen jakautuminen tai jokin vaurio, joka johtaa ajan kuluessa nivelruston vähittäiseen hajoamiseen ja krooniseen tulehdukseen. 

 
 

Ohjepankki sisältää Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin asiantuntijoiden laatimia, hoidon tueksi tarkoitettuja ohjeita sekä tietoa terveyteen ja sairauksiin liittyvistä asioista sekä terveyden edistämisestä.
Ohjepankin sisältämät tiedot eivät korvaa terveydenhuollon taholta potilaille henkilökohtaisesti annettavaa hoitoa tai ohjeita. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ei ota vastuuta Ohjepankin tietojen omatoimisesta noudattamisesta mahdollisesti aiheutuvista seuraamuksista. Potilaan hoidosta vastaa aina häntä hoitava lääkäri.

 
 

Terve.fi -palvelu on kokonaisvaltainen, suomalainen palvelu suomalaisille. Sisällön takana on ehdottamat huippuammattilaiset. Terve.fi -palvelut uudistuivat täydellisesti 2012 vastaamaan uusimpia tarpeita. Uusittu Terve.fi -sivusto on esimerkiksi ns. mobiiliresponsiivinen eli voit samaa sivua katsoa ja käyttää myös mobiililaitteella. 

 
 

Työeläke.fi on koko työeläkejärjestelmän, yksityisen ja julkisen, yhteinen palvelusivusto ja yhteinen osoite eläkepalveluihin. Se on ikään kuin portti hallintomalliltaan hajautettuun järjestelmään.

 
 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suojelee ja edistää suomalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Se ylläpitää mm. Suomen Endoproteesirekisteriä

 
 

Fimea valvoo lääkkeitä, veri- ja kudostuotteita sekä kehittää lääkealaa.Viraston tehtäväkokonaisuuksiin kuuluvat lääkealan lupa- javalvontatehtävät, tutkimus- ja kehittämistehtävät sekä lääketiedon tuottaminen ja välittäminen lääkehuollon ja lääkehoitojen vaikuttavuuden parantamiseksi. Fimea on osa eurooppalaista lääkevalvonnan viranomaisverkostoa ja suuntautuu aktiiviseen kansainväliseen yhteistyöhön.

 
 

Reuma-aapinen on Reumaliiton tuottama kattava opas reumaa sairastaville. Se sisältää myös paljon tietoa tekonivelleikkauksista muillekin.

 
 

www.voimaavanhuuteen.fi
www.liikkeellavoimaavuosiin.fi
www.voitas.fi
www.vievanhusulos.fi
www.varttuneidenlahiliikuntapaikat.fi
www.vapaaehtoiseksi.fi

Löydät meidät myös täältä

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry
Kaikki oikeudet pidätetään.

Yhdistyksen sisäiset sivut